Obchodní podmínky pro vouchery vydané společností Vavruška production s.r.o. se sídlem Praha 4 - Chodov, Ke škole 1398/1, PSČ 14900, IČO: 27585565, DIČ: CZ27585565, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 117150 (dále jen „TŠ Vavruška“)


 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s nákupem voucherů. Voucher slouží pro předplacení vstupenky na akci či soubor akcí z nabídky TŠ Vavruška (například taneční snídaně, tančírny, plesy a jiné akce).
 2. Klientem při nákupu voucheru je osoba, která si jej kupuje za účelem využití samostatně nebo obdarování třetí osoby. Osoba, která užije voucher, má zájem se stát klientem TŠ Vavruška zakoupením vstupenky na akci pořádanou TŠ Vavruška a úhradu ceny vstupenky realizovat voucherem s případným doplatkem dle aktuální situace.
 3. Proces nákupu voucheru a jeho použití

 4. Nákup voucheru probíhá tímto způsobem:
  1. Na webu www.vavruska.info/vouchery/ klient zvolí voucher na příslušnou akci, a to buď konkrétní typ akce, kde je uvedena jeho aktuální cena, nebo finanční částku z nabídky bez uvedení konkrétní akce.
  2. Po výběru stisknutím tlačítka "koupit voucher" klient přechází na formulář objednávky, kde uvede své jméno, příjmení, telefon, e-mail a text věnování. Text věnování lze ponechat standardně předvyplněný dle vybraného typu voucheru nebo lze zvolit vlastní text o délce max 40 znaků.
  3. Klient se seznámí s Obchodními podmínkami, odsouhlasí je a odešle objednávku. Obratem dostane na e-mail uvedený v objednávce kopii zadaných údajů, Obchodní podmínky a pokyny k platbě. Zadané údaje lze na e-mailové upozornění a vyžádání opravit.
  4. V případě zájmu lze objednávku voucheru na webu vyplnit osobně v kanceláři TŠ Vavruška prostřednictvím počítače a pracovníků TŠ Vavruška.
 5. Po objednání voucheru lze cenu uhradit tímto způsobem:
  1. platební kartou v zabezpečené on-line platební bráně TŠ Vavruška na webu,
  2. bankovním převodem,
  3. hotově či platební kartou v kanceláři TŠ Vavruška, Karlovo náměstí 5, Praha.
 6. Zaplacením ceny voucheru dle pokynů k platbě vzniká smlouva mezi klientem a TŠ Vavruška. Po zaplacení ceny voucheru obdrží klient e-mail s potvrzením o zaplacení, daňovým dokladem a odkazem pro stažení samotného voucheru ve formátu PDF. Při platbě on-line platební kartou nebo hotově obdrží klient voucher obratem po zaplacení, při platbě bankovním převodem jej po připsání platby na účet TŠ Vavruška a spárování této platby s voucherem (obvykle do dvou pracovních dnů). Klient je odpovědný za správnost uvedeného emailu a zabezpečení emailu, kde bude voucher doručen, včetně ochrany před zneužitím či zcizením voucheru.
 7. Vystavený voucher v PDF obsahuje:
  1. text věnování zvoleného v rámci objednávky,
  2. datum vystavení a údaje o délce platnosti voucheru,
  3. unikátní číslo voucheru.
 8. Využití voucheru lze tímto způsobem:
  1. Voucher je klient oprávněn využít sám nebo předat třetí osobě k využití samostatně, případně v páru či skupině u párových či skupinových vstupů.
  2. Pro využití voucheru je nutno zadat unikátní kód voucheru v rámci procesu objednávání vstupenky na akci u TŠ Vavruška pro úhradu objednávky vstupenky.
  3. Voucher lze uplatnit 1x a uplatněním kódu v objednávce vstupenky, která byla ze strany TŠ Vavruška potvrzena, platnost voucheru zaniká.
  4. V případě uplatnění voucheru vícekrát před potvrzením objednávek ze strany TŠ Vavruška určí TŠ Vavruška, ke které objednávce bude voucher platně přiřazen (zpravidla dříve podaná objednávka, lze-li to určit).
  5. Uživatel voucheru při objednání vstupenky na akci u TŠ Vavruška uzavírá s TŠ Vavruška samostatnou smlouvu pro nákup vstupenky na akci a musí souhlasit se všemi podmínkami, které akce a jeho organizace obsahuje. Voucher je použit pouze jako prostředek k úhradě ceny vstupenky na akci.
  6. Pokud se voucher vztahuje na akci, která je podmíněna dosažením určitého věku, zvláštní způsobilostí, výkonností či jiným běžným parametrem účastníka dané akce, může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky a parametry splňuje. Při nesplnění je možné individuálně požádat o změnu voucheru na variantu bez konkrétního typu akce. TŠ Vavruška je oprávněna o žádosti individuálně rozhodnout, na změnu však není právní nárok.
  7. Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti uvedené na voucheru. Uplatněním se rozumí vyplnění unikátního kódu v objednávce vstupenky na akci u TŠ Vavruška.
  8. Využití voucheru v době platnosti je odpovědností klienta. V případě zájmu o konkrétní akci s konkrétními parametry času či místa TŠ Vavruška doporučuje voucher využít bez prodlení po nákupu, aby nedošlo k vyčerpání kapacit na akci.
  9. V případě nedostavení se na akci, jiného důvodu neúčasti na akci či zamezení účasti na akci z důvodu porušení obchodních podmínek akce či jiných povinností vztahujících se k akci, kde byl využit voucher, není nárok na opakované využití voucheru či jinou kompenzaci.
 9. Cena vstupenky na akci a voucher:
  1. Pokud se cena vstupenky na akci při využití voucheru rovná výši hodnoty použitého voucheru, není ze strany uživatele voucheru nutné nic doplácet.
  2. Pokud je cena vstupenky na akci při využití voucheru vyšší než hodnota použitého voucheru, je nutné uhradit rozdíl v ceně vstupenky na akci. Hodnota voucheru se z celkové ceny vstupenky na akci odečte.
  3. Pokud je cena vstupenky na akci při využití voucheru nižší než hodnota použitého voucheru, lze požádat TŠ Vavruška o vystavení nového voucheru v hodnotě rozdílu mezi cenou vstupenky na akci a hodnotou voucheru. Tento nový voucher lze použít k dalším objednávkám a nákupům. Doba platnosti je shodná s dobou platnosti původního voucheru. TŠ Vavruška je oprávněna individuálně dobu platnosti prodloužit.
 10. TŠ Vavruška po dobu platnosti voucheru uspořádá alespoň 1 akci či 1 příslušný soubor akcí, na kterou voucher platí. V opačném případě je TŠ Vavruška oprávněna prodloužit dobu platnosti voucheru až na dvojnásobek původní doby platnosti nebo vrátit uhrazenou cenu voucheru, případně poměrnou část u souboru akcí, klientovi. Rozpis akcí je průběžně dostupný na www.vavruska.info, lze se dále informovat telefonicky či osobně v kanceláři TŠ Vavruška a na shodných místech jsou k dispozici také obchodní podmínky platné pro akce TŠ Vavruška. Nesplní-li TŠ Vavruška závazek dle věty první do uplynutí konečné doby platnosti voucheru, je klient oprávněn žádat vrácení ceny, či její poměrné části u souboru akcí.
 11. V případě nevyužití voucheru po dobu platnosti se hodnota voucheru nevrací. Nárok na vrácení ceny ani na prodloužení doby platnosti voucheru není ani v případě, že se klient či majitel voucheru nestihl včas na akci přihlásit a kapacita zamýšlené akce je již obsazena. Voucher nelze stornovat či žádat zpětné proplácení. Individuálně lze žádat TŠ Vavruška o zvláštní dohodu, na kterou však není právní nárok.
 12. Zánik voucheru nastává tímto způsobem:
  1. Využitím voucheru u TŠ Vavruška.
  2. Marným uplynutím doby platnosti voucheru.
  3. Stornováním voucheru ze strany TŠ Vavruška při zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru nebo jiné části voucheru na webu, osobně či jinak při procesu prodeje a nákupu voucheru.
  4. Stornováním voucheru či jeho nevyužité části u souboru akcí ze strany klienta v případě, že nebyla uspořádána ani jedna akce či soubor akcí dle odst. 9 těchto Obchodních podmínek a nebylo tak objektivně možné po celou dobu platnosti voucheru alespoň jedenkrát voucher využít.
 13. Další ustanovení Obchodních podmínek

 14. Pokud je smlouva mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany TŠ Vavruška nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 15. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří Obchodní podmínky, objednávka klienta a potvrzení objednávky s pokyny k platbě. Smlouva v tomto rozsahu bude klientovi na jeho žádost adresovanou na mail@vavruska.info zaslána e-mailem na adresu klienta. Dokumenty tvořící smlouvu TŠ Vavruška uchovává v elektronické podobě po dobu tří let od uplynutí doby platnosti voucheru, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Smlouva není přístupná třetím osobám. Potenciální klient má možnost seznámit se s procesem nákupu a uplatnění voucheru včetně ostatních ujednání Obchodních podmínek v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 16. V případě dotazu ke smlouvě nebo k obchodním podmínkám může klient TŠ Vavruška kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu k dalšímu vysvětlení.
 17. Smlouva je mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena na dobu určitou a smluvní vztah skončí nezaplacením dle pokynů zaslaných emailem po objednávce, využitím voucheru, kdy na tuto smlouvu navazuje smlouva vztahující se ke koupi vstupenky na akci u TŠ Vavruška nebo zánikem voucheru.
 18. TŠ Vavruška není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 19. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi TŠ Vavruška a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 20. Práva z vadného plnění při nákupu voucheru:
  1. Řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejm. ust. § 1914 až 1925) a zák. č. 634/1992 Sb., pokud je klient spotřebitelem. Voucher je nutno zkontrolovat ihned po doručení na email. Klient je povinen vytknout případnou vadu voucheru vůči TŠ Vavruška bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Práva z vadného plnění lze uplatnit písemně dopisem zaslaným na adresu sídla TŠ Vavruška nebo e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info nebo osobně v kanceláři TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2. Pokud klient nevytkne vadu včas a TŠ Vavruška namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
  2. Vady obsahu voucheru (a to zejména tiskové chyby a nesprávné údaje uvedené na voucherech) TŠ Vavruška řeší do 10 pracovních dnů, v komplikovaných případech do 30 dnů od jejího uplatnění.
  3. V případě ztráty, poškození, zničení či zneužití voucheru TŠ Vavruška neposkytuje náhradu.
  4. Přerušení provozu webu TŠ Vavruška z technických nebo jiných příčin není důvodem pro uplatnění vady.
  5. Nákup voucheru je samostatnou smlouvou ve vztahu k objednání a absolvování následného akce u TŠ Vavruška. Vady akce nejsou vadou voucheru. Nad rámec TŠ Vavruška uvádí, že s ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 je klient srozuměn s tím, že sportovní a kulturní dění je závislé na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí. Vadou následné akce nejsou zejména zdravotní, preventivní či organizační opatření (jako například ochrana dýchacích cest, povinná dezinfekce rukou či změna kapacit a přizpůsobení programu akce).
 21. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy při nákupu voucheru:
  1. Spotřebitel může od smlouvy pro nákup voucheru odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru. Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné učinit písemně dopisem zaslaným na adresu sídla TŠ Vavruška nebo e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info nebo osobně v kanceláři TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář na webu TŠ Vavruška. Odstoupit od smlouvy nelze, pokud byl voucher v průběhu lhůty použit.
  2. V případě odstoupení bude ze strany TŠ Vavruška vrácena zaplacená cena voucheru, a to do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet písemně sdělený klientem při odstoupení, nebude-li vrácení individuálně s klientem dohodnuto v hotovosti v kanceláři TŠ Vavruška.
  3. Voucher ze své povahy jako elektronický dokument není nutné zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy bude kód voucheru zneplatněn a klient či jiný majitel voucheru není oprávněn voucher použít.
 22. Pokud mezi TŠ Vavruška a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 23. V souvislosti s prodejem voucherů TŠ Vavruška zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Zpracování osobních údajů klienta je rovněž upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách TŠ Vavruška.
 24. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 25. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci TŠ Vavruška nebo klientů.
 26. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb.
 27. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2020.

V Praze dne 1. 11. 2020

Kontaktujte nás

E-Mail

mail@vavruska.info
E-mailové dotazy preferujeme, odpovídáme obratem, můžete nám také napsat přes Messenger.

Telefon:

732 88 88 99 (mobil a WhatsApp)
226 25 82 62 (kancelář)
Telefonujte, prosím, v pracovní dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Poštovní adresa a pokladna:

Taneční škola Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
120 00 Praha 2
Otevírací doba pokladny:
Pokladna je dočasně uzavřena, kancelář funguje standardně dále. V případě potřeby si můžete předem sjednat osobní schůzku.

Napište nám


Newsletter

Chcete být informování o všem, co se v taneční škole děje?