Obchodní podmínky a organizační pravidla tanečních kurzů

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance pod obchodní značkou „Taneční škola Vavruška“ společností Taneční škola Vavruška s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 5, Praha 2, IČO: 06152384, DIČ: CZ06152384, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 277123 (dále jen „TŠ Vavruška“)


I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních mezi klientem a TŠ Vavruška, mimo základních kurzů pro mládež, které mají vzhledem k některým odlišnostem v přihlašování a průběhu kurzu své vlastní obchodní podmínky a s výjimkami v souladu s čl. VIII. odst. 3 Obchodních podmínek (vstupenkové akce, vouchery a podobně). Klient zde nalezne:
  I. Úvodní slovo a definice pojmů
  II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování
  III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů
  IV. Pořizování audiovizuálních záznamů
  V. Platební a stornovací podmínky
  VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění
  VII. Zpracování osobních údajů
  VIII. Závěrečná ustanovení
 2. Klientem TŠ Vavruška je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s TŠ Vavruška smlouvu některým z následujících způsobů:
  1. zaplacením po odeslání elektronické přihlášky na internetových stránkách www.vavruska.info;
  2. zaplacením po přihlášení zástupcem u párových přihlášek;
  3. zaplacením po ústním souhlasu s přihlášením uděleným osobně či telefonicky administrativnímu pracovníkovi TŠ Vavruška.
  Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. V případě, že klient TŠ Vavruška není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
 4. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
  1. kurzem ucelený soubor vyučovacích hodin pořádaný TŠ Vavruška, délka trvání kurzu je specifikována počtem lekcí, lekcí vyučovací jednotka pořádaná v rámci konkrétního kurzu, její délka je specifikována v nabídce kurzu buď v minutách, nebo počtem tzv. „vyučovacích hodin“ obsažených v rámci jedné lekce a v rámci celého kurzu, délka vyučovací hodiny je 45 minut,
  2. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušnou cenu kurzu, klientem a účastníkem kurzu je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. a b. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů),
  3. průkazkou účastníka kurzu plastová či obdobná karta nebo její elektronická podoba (např . QR kód) předaná účastníkovi kurzu ze strany TŠ Vavruška se slovní či kódovou identifikací účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek a úhrady ceny kurzu oprávněn navštěvovat,
  4. zahájením kurzu datum první vyučovací lekce kurzu uveřejněné v přihlašovací tabulce s nabídkou kurzů na internetových stránkách www.vavruska.info, případně též v rozpisu lekcí zaslaném e-mailem po přihlášení.
  5. seminářem taneční kurz o jedné lekci , který začíná i končí tentýž jeden den a jehož délka je specifikována v nabídce seminářů buď časem začátku a konce, nebo počtem minut výuky.
 5. Pokud je smlouva mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany TŠ Vavruška nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 6. Smlouva je mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné lekce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.
 7. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi TŠ Vavruška a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
 8. TŠ Vavruška zašle klientovi e-mailem před zaplacením tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf, a to na e-mailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické přihlášky. V případě platby kartou mohou být dokumenty klientovi elektronicky doručeny bezprostředně po zaplacení.
 9. TŠ Vavruška ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné lekce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. TŠ Vavruška umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info.
 10. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:
  1. Klient si vybere kurz, kterého se chce zúčastnit, a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na stránce www.vavruska.info nebo informací sdělených telefonicky či e-mailem pracovníkem TŠ Vavruška možné.
  2. Dále klient vyplní údaje, které jsou požadovány ve formuláři přihlášky (především své jméno, telefonický a e-mailový kontakt, v případě párových kurzů po výslovném souhlasu svého tanečního partnera / partnerky též jeho / její údaje), přečte si informace o průběhu kurzu a Obchodní podmínky umístěné u rozvrhu kurzů a přihlašovacího formuláře. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se předem v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.vavruska.info.
  3. Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit.
  4. Následně klient obdrží od TŠ Vavruška e-mail s potvrzením o přijetí této přihlášky, pokyny k platbě a písemné vyhotovení Obchodních podmínek a Informací o zpracování osobních údajů v PDF. V případě platby kartou je klient přesměrován na platební bránu a zaplacení probíhá bezprostředně poté. Místo v kurzu je klientovi rezervováno po dobu 10 minut od odeslání přihlášky.
  5. Zaplacením ceny kurzu je uzavřena smlouva mezi klientem a TŠ Vavruška. V případě párových přihlášek obdrží párovaní klienti shodný variabilní symbol a mohou cenu kurzu uhradit společně nebo individuálně po částech. Potvrzení o zaplacení obdrží každý klient samostatně.
 11. TŠ Vavruška není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 12. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi TŠ Vavruška a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.


II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

 1. Termíny kurzů pořádaných TŠ Vavruška jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vavruska.info v tabulce se rozvrhem a nabídkou aktuálních kurzů. Tato tabulka specifikuje pro každý z nabízených kurzů den v týdnu, čas (dále společně jen „termín“) a předpokládané místo jeho konání, datum první lekce, počet lekcí, které kurz obsahuje a délku jedné lekce. Doba od uzavření smlouvy mezi TŠ Vavruška a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi TŠ Vavruška a klientem zavazuje smluvní strany.
 2. Den, čas a místo konání spolu s datem první lekce, případně též s podrobnějším rozpisem dalších lekcí, je klientovi odeslán bezprostředně po odeslání přihlášky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 3. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále a závislost sportovního a kulturního dění na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí klient bere na vědomí, že termíny a místa realizace lekcí se mohu z organizačních důvodů změnit. Dále v případě opatření v rámci organizace lekcí vyplývajících z nařízení či doporučení státních úřadů a jiných institucí bude klient tato opatření akceptovat. Změny a zavedení opatření nejsou důvody ke kompenzacím ze strany TŠ Vavruška či ke zrušení smlouvy.
 4. TŠ Vavruška je oprávněna ve výjimečných případech změnit termín a místo konání lekcí. Tyto změny je TŠ Vavruška povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Vavruška.
 5. Neúčast klienta na lekcích, a to včetně individuálních postojů klienta k povinným či preventivním opatřením státu (např. nošení ochrany dýchacích cest), nezakládá nárok klienta na kompenzaci ze strany TŠ Vavruška.
 6. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může TŠ Vavruška nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, TŠ Vavruška může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.


III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Vzhledem k tomu, že kurzy pořádané TŠ Vavruška jsou svojí povahou společenské či sportovní, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz či lekci vyžadováno a které je specifikováno v popisu kurzu včetně případných aktuálních požadavků na webových stránkách TŠ Vavruška www.vavruska.info.
 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá TŠ Vavruška své kurzy, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.
 3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí či ostatních pravidel může být důvodem pro nevpuštění na lekci ze strany TŠ Vavruška nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce.
 4. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně nebo jiném místě určeném pořadatelem. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno.
 5. TŠ Vavruška vystaví každému účastníkovi kurzu průkazku, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci pořadatelské službě TŠ Vavruška.
 6. Pokud účastník kurzu průkazku účastníka kurzu ztratí nebo je mu odcizena, bude mu za manipulační poplatek ve výši 100,- Kč vystavena nová průkazka. Účastník kurzu je odpovědný za manipulaci a ochranu průkazky a zavazuje se nezpřístupnit ji třetí osobě. Jde k tíži účastníka kurzu bez nároku na náhradu, pokud bude třetí osobou předložena průkazka TŠ Vavruška, aniž účastník kurzu včas bez prodlení nahlásil její ztrátu či odcizení, a takové osobě bude na základě předložení průkazky poskytnuto plnění namísto účastníka kurzu.
 7. Přístup na lekci je umožněn jen účastníkům kurzu, v jehož rámci se tato lekce koná, kteří se u vstupu prokážou pořadatelské službě TŠ Vavruška platnou průkazkou účastníka kurzu.
 8. Do sálů, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy, je zakázáno vnášet:
  1. zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,
  2. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu,
  3. omamné, návykové nebo toxické látky.
 9. TŠ Vavruška je oprávněna provádět při vstupu na lekce kontrolu a identifikaci klientů prostřednictvím jejich průkazek včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.
 10. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci TŠ Vavruška nebo mohou být v tomto stavu z lekce vykázáni.
 11. Všechny sály, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy, jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.
 12. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž TŠ Vavruška pořádá své kurzy, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny TŠ Vavruška a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
 13. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení ceny kurzu či vstupného a TŠ Vavruška není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.


IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích pořádaných TŠ Vavruška mohou být pořizovány ze strany TŠ Vavruška audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách TŠ Vavruška, stránkách TŠ Vavruška na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech TŠ Vavruška.
 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem TŠ Vavruška je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce. Za narušování průběhu lekce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu, na pódium apod.
 5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce bez náhrady vykázán.
 6. Pokud TŠ Vavruška zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je TŠ Vavruška oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.


V. Platební a stornovací podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedené na internetových stránkách TŠ Vavruška. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání kurzu, parkovné apod.) si klient hradí sám. Částka 1.000,- Kč vč. DPH z ceny kurzu je nevratná. Zbývající část ceny kurzu je v souladu se stornovacími podmínkami uvedenými dále do zahájení kurzu vratná.
 2. TŠ Vavruška přijímá platby převodem na bankovní účet TŠ Vavruška, platební kartou, je-li služba při objednání na webu TŠ Vavruška dostupná, nebo hotově v kanceláři TŠ Vavruška.
 3. Pokyny k platbě ceny kurzu klient dostává elektronicky e-mailem na adresu klienta uvedenou v přihlášce (u párových kurzů na e-mailovou adresu partnera i partnerky) obratem po odeslání přihlášky. Cenu kurzu nebo její část je možné uhradit též vložením unikátního kódu dárkového poukazu do formuláře přihlášky, jehož je klient držitelem. Hodnota dárkového poukazu bude po vložení unikátního kódu odečtena z ceny kurzu a rozdíl v ceně, je-li vyšší než 0,- Kč, je odeslán klientovi v rámci pokynů k platbě. V případě, že má voucher vyšší hodnotu, než je cena kurzu, má klient nárok na vystavení nového voucheru v zůstatkové hodnotě.
 4. V pokynech k platbě je uvedený termín splatnosti pro daný kurz (obvykle 10 dnů) od doručení emailu s pokyny, není-li vybrána platba kartou. Klient se zavazuje v termínu splatnosti uhradit cenu kurzu bankovním převodem na účet TŠ Vavruška nebo hotově v kanceláři TŠ Vavruška. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení ceny kurzu považuje datum, kdy byla platba připsána na účet TŠ Vavruška.
 5. Pokud je z ceny kurzu poskytnuta klientovi ze strany TŠ Vavruška sleva (např. pro studenty) a klient přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat (např. v době nástupu do kurzu již není studentem), je klient povinen uhradit rozdíl mezi plnou cenou kurzu a cenou kurzu po odečtení slevy bezprostředně poté, co přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, nejpozději však bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k doplacení tohoto rozdílu ze strany TŠ Vavruška.
 6. Ke každé platbě ceny kurzu je TŠ Vavruška povinna vystavit doklad o jejím přijetí. U platby v hotovosti TŠ Vavruška vystaví příjmový doklad oproti předání finanční hotovosti, u platby bankovním převodem nebo platební kartou pošle klientovi e-mailem do 10 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o přiřazení platby k přihlášce spolu s daňovým dokladem.
 7. Při nezaplacení ceny kurzu do data splatnosti či do konce doby rezervace je TŠ Vavruška oprávněna odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta včetně jeho partnera zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
 8. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Vavruška oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ Vavruška. Klient je oprávněn při uzavírání smlouvy vznést dotaz na TŠ Vavruška ohledně minimálního počtu účastníků konkrétního kurzu, do kterého se klient hlásí. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Vavruška vrátit účastníkovi kurzu uhrazenou cenu kurzu v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení ceny kurzu, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit TŠ Vavruška číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení ceny kurzu se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.
 9. Přihlášku do kurzu lze individuálně stornovat pouze do data zahájení kurzu vždy pouze písemně vyplněním stornoformuláře, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.vavruska.info a na vyžádání je zaslán klientovi e-mailem. Individuální lekce jsou zvláště upraveny v čl. V. odst. 15 Obchodních podmínek.
 10. Při stornování přihlášky 8 dnů a více před zahájením kurzu je cena kurzu vratná po odečtení částky ve výši 1.000,- Kč vč. DPH. Při stornování 7 dnů a méně před zahájením kurzu je vratná polovina z celkové ceny kurzu, pokud byl kurz uhrazen v plné výši. Nedosahuje-li polovina z celkové ceny kurzu 1.000,- Kč, je vratná pouze částka převyšující 1.000,- Kč. Pokud byla uhrazena jen část z celkové ceny kurzu, je vratný kladný rozdíl mezi uhrazenou částkou a polovinou celkové ceny kurzu. Nedosahuje-li polovina z celkové ceny kurzu 1.000,- Kč, je vratná pouze uhrazená částka převyšující 1.000,- Kč. Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího formuláře uvedeného v odst. 9 tohoto článku Obchodních podmínek TŠ Vavruška.
 11. Po zahájení kurzu se cena kurzu nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu dle čl. I. odst. 4. písm. d. Obchodních podmínek. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se pro případ storna za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.
 12. Výjimku z odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, doložené lékařským potvrzením). Pro žádost o udělení této výjimky je potřeba vyplnit v rámci stornovacího formuláře (viz odst. 10 tohoto článku Obchodních podmínek) také část formuláře určenou pro lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k účasti v lekcích kurzů tance a originál tohoto potvrzení zaslat písemně na adresu TŠ Vavruška nebo jej předat pracovníkovi TŠ Vavruška. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení TŠ Vavruška a účastník kurzu na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení TŠ Vavruška a udělení výjimky převede TŠ Vavruška účastníkovi kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu po odečtení částky 1.000,- Kč vč. DPH, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění originálu stornoformuláře vč. části pro lékařské potvrzení). Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení stornoformuláře uvedeného v odst. 9 tohoto článku Obchodních podmínek TŠ Vavruška.
 13. Účastník kurzu může dále TŠ Vavruška prostřednictvím stornoformuláře požádat o převod uhrazeného nevyčerpaného kurzovného do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu. Na převod není nárok a záleží na dohodě klienta s TŠ Vavruška uvedené dále. Lhůta pro vyčerpání převedeného kurzovného platí 3 roky od okamžiku, kdy k převodu došlo. Hodnota převáděného kurzovného (tj. kreditu) vyjádřená částkou v Kč bude na žádost klienta ze strany TŠ Vavruška klientovi navržena (může být snížena zejména s ohledem na datum, kdy klient o převod žádá, ve vztahu k datu zahájení kurzu či počtu lekcí, které se již v daném kurzu uskutečnily, a z něj vyplývající možnosti zařazení dalších zájemců (náhradníků) na klientem uvolněné místo, zohlednění stornopodmínek a podobně). Pokud klient tuto navrženou částku (kredit) ze strany TŠ Vavruška k převodu v písemné (obvykle e-mailové) komunikaci s TŠ Vavruška odsouhlasí, je tímto převod oboustranně potvrzený a závazný. Jednou převedené kurzovné (kredit) již nelze znovu převádět ani vrátit a v případě nevyčerpání propadá bez nároku na náhradu. Účastník kurzu se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Dále se klient zavazuje k uhrazení rozdílu mezi převáděnou částkou vyčíslenou TŠ Vavruška (kreditem) a aktuální cenou kurzu, který si v budoucnu vybere a na který kredit použije. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 3 let od okamžiku, kdy k převedení kurzovného došlo, ze strany TŠ Vavruška uspořádán, vrátí TŠ Vavruška účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornoformuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků. Rozhodnutí o žádosti dle tohoto odstavce závisí na posouzení TŠ Vavruška a účastník kurzu na převod bez kladného posouzení TŠ Vavruška nemá nárok.
 14. V případě, že účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit TŠ Vavruška jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Není nutno vyplňovat stornoformulář. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 15. Domluvený termín individuální lekce s lektorem TŠ Vavruška je možné stornovat bezplatně nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Při zrušení 12 hodin až 24 hodin před jejím plánovaným začátkem činí stornovací poplatek 50 % z ceny této lekce, při zrušení 12 hodin a méně před začátkem propadá cena lekce celá. Stornování lekce je nutné provést dvojím způsobem současně: SMS či telefonním hovorem s lektorem individuální lekce a zároveň e-mailem na adresu TŠ Vavruška mail@vavruska.info. Stornování individuální lekce je provedeno pozdějším z těchto úkonů.


VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním TŠ Vavruška, ostatním klientům TŠ Vavruška a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu TŠ Vavruška bezodkladně uhradit v plné výši.
 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je TŠ Vavruška oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.
 3. TŠ Vavruška neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.
 4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích TŠ Vavruška je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.
 5. Za individuální docházku klienta a ostatních účastníků kurzu odpovídá každý z účastníků samostatně. TŠ Vavruška klientovi nezajišťuje tanečního partnera či taneční partnerku. U kurzu, kde probíhá výuka v párech, je přihlášení ve dvojici podmínkou pro zařazení do tohoto kurzu.
 6. TŠ Vavruška je povinna plnit klientovi bez vad. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále je klient srozuměn s tím, že sportovní a kulturní dění je závislé na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí, a tedy vadou nejsou zejména zdravotní, preventivní či organizační opatření (jako například ochrana dýchacích cest, povinná dezinfekce rukou, potvrzení o bezinfekčnosti negativním testem, potvrzením o očkování či rozdělení účastníků kurzů do více menších skupin). Klient je povinen vytknout případnou vadu služby samotné způsobené TŠ Vavruška bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout písemně dopisem zaslaným na adresu sídla TŠ Vavruška nebo e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info nebo osobně v kanceláři TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2. Pokud klient nevytkne vadu včas a TŠ Vavruška namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
 7. V provozovně TŠ Vavruška je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. TŠ Vavruška vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient uplatňuje.
 8. TŠ Vavruška nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se TŠ Vavruška s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 9. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud TŠ Vavruška namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.
 10. Po vyřízení reklamace TŠ Vavruška klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. TŠ Vavruška vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.


VII. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a umožnění účasti klientů na těchto kurzech TŠ Vavruška zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách TŠ Vavruška.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci TŠ Vavruška nebo klientů
 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi TŠ Vavruška a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi TŠ Vavruška a klientem, nespadají-li výslovně pod jiné klientovi zaslané či předané obchodní podmínky (jako například vstupenkové akce, vouchery) tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pokud mezi TŠ Vavruška a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce TŠ Vavruška a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Na vyžádání jsou tyto Obchodní podmínky a související dokumenty k dispozici též v kanceláři TŠ Vavruška.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2024 jsou platné pro kurzy a přihlášené klienty od tohoto data dále.

V Praze dne 1. 6. 2024

Kontaktujte nás

E-Mail

mail@vavruska.info
E-mailové dotazy preferujeme, odpovídáme obratem, obvykle do 24 hodin.

Telefon:

732 88 88 99
226 25 82 62
Telefonujte, prosím, v pracovní dny od 10.00 do 17.00 hodin.

Poštovní adresa:

Taneční škola Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
120 00 Praha 2
Pokud s námi potřebujete vyřešit cokoliv osobně, domluvte si prosím termín schůzky v naší kanceláři na Karlově náměstí 5.

Napište nám


Newsletter

Chcete být informování o všem, co se v taneční škole děje?