Česky / English Praha / Plzeň

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem "Taneční školy VAVRUŠKA" je společnost Vavruška production, s.r.o., IČ: 27585565, DIČ: CZ27585565, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117150.

Níže uvádíme Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny kurzů Taneční školy VAVRUŠKA, které se zavazují účastníci kurzů respektovat okamžikem odeslání přihlášky do kurzu či zakoupením a převzetím vstupenky na akci či gardenky.


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou „Taneční škola Vavruška“ společností Vavruška production, s.r.o., se sídlem Ke Škole 1398/1, Praha 4, 149 00, IČO: 27585565, zapsané v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 117150 (dále jen „TŠ Vavruška“)


I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných TŠ Vavruška mezi klientem a TŠ Vavruška.

2. Klientem TŠ Vavruška je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s TŠ Vavruška smlouvu některým z následujících způsobů:
 • a. odesláním elektronické přihlášky na www.vavruska.info,
 • b. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený osobně administrativnímu pracovníku TŠ Vavruška v pokladně TŠ Vavruška,
 • c. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený telefonicky administrativnímu pracovníku TŠ Vavruška na telefonní infolince TŠ Vavruška,
 • d. zakoupením vstupenky či gardenky nebo jejím převzetím v pokladně TŠ Vavruška,
 • e. nabytím vstupenky či gardenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. d. tohoto odstavce.
 • Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až c. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů). Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až e. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  3. V případě, že klient TŠ Vavruška není plnoletý, vykonává za něj práva a povinnosti v rozsahu, ve kterém klient nemá k těmto právům a povinnostem způsobilost, jeho zákonný zástupce.

  4. Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s TŠ Vavruška.

  5. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:
 • a. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný TŠ Vavruška ve stanovených termínech a prostorách,
 • b. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,
 • c. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušné kurzovné,
 • d. návštěvníkem klient, který nabyl vstupenku některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. d. nebo e.,
 • e. akcí jednorázové zvláštní události pořádané TŠ Vavruška přístupné návštěvníkům, jako jsou například plesy, prodloužené lekce, tančírna, semináře apod.,
 • f. průkazkou účastníka kurzu plastová či obdobná karta předaná účastníkovi kurzu ze strany TŠ Vavruška se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek a úhrady kurzovného oprávněn navštěvovat
 • g. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci nebo lekci,
 • h. gardenkou permanentní vstupenka pro rodiče účastníka kurzu (klienta) nebo jiné zákonné zástupce starší 18 let, která opravňuje držitele gardenky navštěvovat jako divák lekce základních tanečních kurzů pro mládež,
 • i. pokladnou platební místo TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2 a dále mobilní pokladny při lekcích ve Slovanském a Obecním domě umístěné v předsálí.
 • II. Termíny lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

  1. Termíny kurzů pořádaných TŠ Vavruška jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vavruska.info

  2. Rozpis lekcí stanovující datum, čas a místo konání každé z nich je uvedený v úvodním dopise, který klient obdrží:
 • a. v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek,
 • b. v základních kurzech pro mládež v tištěné podobě na Seznamovacím večeru nebo po termínu jeho konání poštou.
 • 3. Termín a místo konání akce je vyznačeno viditelně na první straně vstupenky na akci.

  4. TŠ Vavruška je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ Vavruška povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Vavruška.

  5. Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany TŠ Vavruška.

  6. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může TŠ Vavruška nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, TŠ Vavruška může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

  III. Předepsané oblečení na lekce a akce, přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

  1. Vzhledem k tomu, že kurzy a akce pořádané TŠ Vavruška jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz, lekci či akci vyžadováno:
 • a. Předepsané oblečení pro daný kurz, případně zvláštní oblečení pro konkrétní lekci, je specifikováno vždy v úvodním dopise pro daný kurz. Dále je předepsané oblečení uvedeno také na internetových stránkách TŠ Vavruška www.vavruska.info
 • b. Předepsané oblečení na akci je specifikováno vždy buď na vstupence na danou akci nebo pozvánce a na internetových stránkách TŠ Vavruška www.vavruska.info
 • 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá TŠ Vavruška své kurzy či akce, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci, která nezanechává stopy na parketu či tanečním povrchu v sále a která tento povrch nepoškozuje.

  3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na lekci či akci ze strany TŠ Vavruška nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce či akce.

  4. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce či akce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. Ve všech sálech s výjimkou Zrcadlového sálu Paláce Charitas (viz čl. III., odst. 5), ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, je provozována šatna s obsluhou za obvyklý poplatek. Klient je povinen před vstupem do sálu odložit svršky a zavazadla do této šatny. Provozní řád šatny specifikující práva a povinnosti spojené s úschovou svršků a zavazadel je vyvěšený v šatné na viditelném místě a je klientům na vyžádání od obsluhy šatny kdykoliv k dispozici.

  5. V Zrcadlovém sále Paláce Charitas (Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2) je u sálu zřízena šatna pro převlékání s uzamykatelnými šatními skříňkami. Účastník kurzu je povinen před vstupem do sálu odložit svršky a zavazadla do jedné této skříňky a pečlivě ji uzamknout visacím zámkem. Zámek může použít vlastní, nebo si jej oproti vratné záloze 200 Kč zapůjčit v pokladně TŠ Vavruška. Po skončení lekce je účastník kurzu povinen skříňku vyklidit a ponechat odemčenou. Provozní řád šatny Zcradlového sálu je vyvěšený v této šatné na viditelném místě a účastníkům kurzu je také k dispozici v pokladně TŠ Vavruška.

  6. TŠ Vavruška vystaví každému účastníkovi kurzu průkazku, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci pořadatelské službě TŠ Vavruška.

  7. Pokud účastník kurzu průkazku ztratí nebo je mu odcizena, v pokladně TŠ Vavruška mu bude za manipulační poplatek ve výši 100,- Kč vystavena nová průkazka.

  8. Pokud účastník kurzu průkazku zapomene, přístup na lekci mu bude umožněn pouze na základě propustky na lekci, kterou mu po prokázání jeho totožnosti a příslušnosti do daného kurzu vystaví v pokladně TŠ Vavruška za manipulační poplatek ve výši 20,- Kč.

  9. Přístup na lekci je umožněn jen účastníkům kurzu, v jehož rámci se tato lekce koná, a u vstupu prokážou pořadatelské službě TŠ Vavruška platnou průkazkou účastníka kurzu, nebo návštěvníkům, kteří jsou držiteli platné vstupenky na lekci nebo gardenky.

  10. Přístup na akci je povolen jen návštěvníkům s platnou vstupenkou na tuto konkrétní akci. TŠ Vavruška je oprávněna uzavřít vstup do sálu v případě vyčerpání kapacity sálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.

  11. Do sálů, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, je zakázáno vnášet:
 • a. zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,
 • b. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu nebo akce,
 • c. omamné, návykové nebo toxické látky.
 • 12. TŠ Vavruška je oprávněna provádět při vstupu na lekce a akce kontrolu a identifikaci klientů včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci či akci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.

  13. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci TŠ Vavruška nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.

  14. Všechny sály, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce (s výjimkou 2. balkonu ve Velkém sále Lucerny) včetně přilehlých prostor (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.

  15. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy a akce konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny TŠ Vavruška a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

  16. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci či akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného či vstupného a TŠ Vavruška není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci či akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

  IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

  1. Na lekcích či akcích pořádaných TŠ Vavruška mohou být pořizovány ze strany TŠ Vavruška audiovizuální záznamy – především fotografie a video.

  2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta, mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách TŠ Vavruška nebo použity na jiných propagačních materiálech TŠ Vavruška.

  3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

  4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem TŠ Vavruška je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci či pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení, a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce či akce. Za narušování průběhu lekce a akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu, na pódium apod.

  5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce či akce bez náhrady vykázán.

  6. Pokud TŠ Vavruška zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je TŠ Vavruška oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.

  V. Platební a stornovací podmínky

  1. Pokyny k platbě kurzovného klient dostává v úvodním dopise bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek:
 • a. v základních tanečních kurzech pro mládež poštou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce do čtrnácti dnů od přihlášení,
 • b. ve všech ostatních kurzech elektronicky e-mailem na adresu klienta uvedenou v přihlášce (u párových kurzů na e-mailovou adresu partnera i partnerky) obratem po odeslání přihlášky.
 • 2. V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti pro daný kurz (obvykle 7 – 14 dnů, v některých případech až před zahájením první lekce). Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet TŠ Vavruška nebo hotově v pokladně TŠ Vavruška. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet TŠ Vavruška.

  3. Pokud je z ceny kurzu poskytnuta klientovi ze strany TŠ Vavruška množstevní sleva (např. pro pár, skupinu, objednání několika kurzů najednou apod.) a klient přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat (např. odhlášení partnera v případě párové slevy, nesplnění dohodnutého počtu účastníků kurzu pro skupinovou slevu, stornování jednoho z kurzů s nárokem na vrácení kurzovného při objednání několika kurzů najednou apod.), je klient povinen uhradit rozdíl mezi plnou cenou kurzu a cenou kurzu po odečtení slevy bezprostředně poté, co přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, nejpozději však po obdržení výzvy k doplacení tohoto rozdílu ze strany TŠ Vavruška.

  4. Ke každé platbě kurzovného je TŠ Vavruška povinna vystavit doklad o jejím přijetí. U platby v hotovosti TŠ Vavruška vystaví příjmový doklad oproti předání finanční hotovosti, u platby bankovním převodem pošle klientovi e-mailem do 14 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o spárování platby s přihláškou. Na vyžádání vystaví TŠ Vavruška každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.

  5. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je TŠ Vavruška oprávněna odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.

  6. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Vavruška oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ Vavruška. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Vavruška vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit TŠ Vavruška číslo účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

  7. Cena za gardenku na základní taneční kurzy pro mládež je zahrnuta v ceně kurzovného.

  8. Cena za vstupenku je splatná při převzetí vstupenky. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany TŠ Vavruška nebude poskytnuta žádná kompenzace. Stejné pravidlo se vztahuje i na poukázku ke konzumaci na rautu na lekci stolování a na poukázku na vyzvednutí skupinové fotografie z tanečních kurzů pro mládež.

  9. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně vyplněním stornoformuláře, který je k dispozici v elektronické podobě na www.vavruska.info/servisni-stranky/storno a v tištěné podobě v pokladně TŠ Vavruška.

  10. Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku.
 • a. U základních tanečních kurzů pro mládež činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 60 dnů a více před jeho zahájením 25 % kurzovného, při odhlášení 59 dnů a méně před začátkem kurzu činí 50 % kurzovného.
 • b. U všech ostatních kurzů TŠ Vavruška činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 25 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 50 % kurzovného.
 • Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího formuláře uvedeného v odst. 10 tohoto článku TŠ Vavruška.

  11. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí v úvodním dopise. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.

  12. V případě, že účastník kurzu po zahájení z jakéhokoliv důvodu není schopen dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit TŠ Vavruška jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  13. Výjimku z čl. V. odst. 12 lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Pro udělení této výjimky je potřeba vyplnit v rámci stornovacího formuláře (viz čl. V, odst. 10.) také formulář určený pro lékařské potvrzení a originál tohoto potvrzení zaslat písemně na adresu TŠ Vavruška nebo jej předat pracovníkovi TŠ Vavruška v pokladně TŠ Vavruška. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení TŠ Vavruška a účastník kurzu na ni nemá nárok.

  14. Po udělení výjimky dle odst. 14 tohoto článku si účastník kurzu může vybrat z následujících možností:
 • a. V případě, že účastník kurzu zvolí vrácení peněz, převede mu TŠ Vavruška bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 20 % administrativních nákladů nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění stornoformuláře a doručení originálu formuláře pro lékařské potvrzení).
 • b. V případě, že účastník kurzu zvolí převedení lekcí konaných po přerušení jeho účasti v kurzu do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu, budou mu tyto lekce převedeny v plném rozsahu (tedy bez odečtení administrativních nákladů). Účastník kurzu je v takovém případě povinen tyto lekce vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od data, kdy k přerušení účasti v kurzu došlo, jinak propadají bez nároku na náhradu. Účastník kurzu se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy k převedení lekcí došlo, ze strany TŠ Vavruška uspořádán, vrátí TŠ Vavruška účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornoformuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků.
 • Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení stornoformuláře uvedeného v odst. 10 tohoto článku TŠ Vavruška.

  15. Domluvený termín individuální lekce s lektorem TŠ Vavruška je možné stornovat bez sankce nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Při zrušení 12 hodin až 24 hodin před jejím plánovaným začátkem činí stornovací poplatek 50 % z ceny této lekce, při zrušení 12 hodin a méně před začátkem propadá cena lekce celá. Stornování lekce je nutné provést dvojím způsobem současně: SMS či telefonním hovorem s lektorem individuální lekce a zároveň e-mailem na adresu TŠ Vavruška: mail@vavruska.info. Stornování individuální lekce je provedeno pozdějším z těchto úkonů.

  VI. Odpovědnost za škodu

  1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním TŠ Vavruška, ostatním klientům TŠ Vavruška a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu TŠ Vavruška bezodkladně uhradit v plné výši.

  2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je TŠ Vavruška oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.

  3. TŠ Vavruška neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.

  4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích TŠ Vavruška je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.

  VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení

  1. Za účelem pořádání kurzů a akcí TŠ Vavruška shromažďuje osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů, a to včetně data narození, bylo-li v přihlášce požadováno a vyplněno (týká se především dětských a juniorských kurzů). Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. TŠ Vavruška je oprávněna zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sama nebo prostřednictvím třetích osob.

  2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy dle čl. I. odst. 2. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Klient uzavřením této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby TŠ Vavruška jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním. Uzavřením této smlouvy klient dává souhlas i se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, provozovaného za účelem ochrany majetku klientů, TŠ Vavruška i třetích subjektů. Souhlas se zpracováním podle tohoto odstavce je udělen na dobu neurčitou.

  3. Požádá-li klient o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, je mu TŠ Vavruška povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta, příjemci, případně kategoriích příjemců. TŠ Vavruška má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nákladů.

  4. Klient dává TŠ Vavruška výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně. Klient je oprávněný výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to v případě elektronických obchodních sdělení kliknutím na příslušný odkaz uvedený v závěru každého obchodního sdělení a v případě listinných obchodních sdělení písemně na adresu sídla TŠ Vavruška.

  5. Výše uvedený souhlas klienta se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a ostatních kontaktních údajů za účelem evidence a propagace TŠ Vavruška se uplatní i po skončení smlouvy mezi klientem a TŠ Vavruška, a to na dobu deseti let po skončení smlouvy, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví povinnost TŠ Vavruška uchovávat tyto údaje po dobu delší.

  VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Všeobecných obchodních podmínek jako celku.

  2. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci TŠ Vavruška nebo klientů.

  3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce TŠ Vavruška a na vyžádání v pokladně TŠ Vavruška a jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 10. 2013 a v plném rozsahu nahrazují předcházející všeobecné obchodní podmínky.

  V Praze dne 1. 10. 2013

   

  Mimosoudní řešení sporů

  Pokud mezi TŠ Vavruška a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.