Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou „Taneční škola Vavruška“ společností Taneční škola Vavruška s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 5, Praha 2, IČO: 06152384, DIČ: CZ06152384, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 277123 (dále jen „TŠ Vavruška“)


I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných TŠ Vavruška mezi klientem a TŠ Vavruška.
 2. Klientem TŠ Vavruška je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s TŠ Vavruška smlouvu některým z následujících způsobů:
  1. odesláním elektronické přihlášky na www.vavruska.info; v případě tanečních seminářů zaplacením semináře online platební kartou bezprostředně po odeslání elektronické přihlášky na seminář na www.vavruska.info,
  2. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený osobně administrativnímu pracovníku TŠ Vavruška v pokladně TŠ Vavruška,
  3. ústním souhlasem s odesláním elektronické přihlášky udělený telefonicky administrativnímu pracovníku TŠ Vavruška na telefonní infolince TŠ Vavruška
  4. zakoupením vstupenky či gardenky nebo jejím převzetím v pokladně TŠ Vavruška
  5. nabytím vstupenky či gardenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. d. tohoto odstavce.

  Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až c. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů). Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až e. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. V případě, že klient TŠ Vavruška není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
 4. Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s TŠ Vavruška.
 5. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
  1. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný TŠ Vavruška v předem stanovených termínech a prostorách,
  2. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,
  3. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušné kurzovné,
  4. návštěvníkem klient, který nabyl vstupenku některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. d. nebo e. těchto Obchodních podmínek,
  5. akcí jednorázové zvláštní události pořádané TŠ Vavruška přístupné návštěvníkům, jako jsou například plesy, prodloužené lekce, tančírna, semináře apod.,
  6. průkazkou účastníka kurzu plastová či obdobná karta předaná účastníkovi kurzu ze strany TŠ Vavruška se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a až c. těchto Obchodních podmínek a úhrady kurzovného oprávněn navštěvovat,
  7. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci nebo lekci,
  8. gardenkou permanentní vstupenka, která opravňuje klienta navštěvovat jako divák lekce základních tanečních kurzů pro mládež,
  9. pokladnou platební místo TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2 a dále mobilní pokladny při lekcích ve Slovanském domě, v Obecním domě a paláci Žofín umístěné v předsálí.
  10. zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise; není-li úvodní dopis realizován, tak se tímto rozumí první vyučovací lekce označená ve veřejně poskytnutém rozpisu lekcí ze strany TŠ Vavruška; není-li poskytován rozpis lekcí, pak se tímto rozumí počátek první hodiny daného kurzu zaplacené v rámci kurzovného
 6. Pokud je smlouva mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany TŠ Vavruška nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 7. Smlouva je mezi TŠ Vavruška a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.
 8. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi TŠ Vavruška a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
 9. V případě uzavření smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku zašle TŠ Vavruška klientovi neprodleně potvrzení, jehož obsahem je jedno vyhotovení uzavřené smlouvy a tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf, a to na e-mailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické přihlášky, resp. při koupi elektronické vstupenky.
 10. TŠ Vavruška ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné akce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. TŠ Vavruška umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info.
 11. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:
  1. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na www.vavruska.info týkající se kurzu
   1. Klient zvolí kurz, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, v případě kurzů pro mládež zvolí též pohlaví přihlašovaného, čímž zobrazí přihlášku na příslušný kurz.
   2. Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a zaškrtnutím příslušného pole vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u tohoto zaškrtávacího pole nebo odkazu „VOP“ v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.vavruska.info.
   3. Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je uzavřena smlouva mezi klientem a TŠ Vavruška.
  2. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na www.vavruska.info týkající se tanečního semináře
   1. Klient zvolí seminář, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, čímž zobrazí přihlášku na příslušný seminář.
   2. Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a zaškrtnutím příslušného pole vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u tohoto zaškrtávacího pole nebo odkazu „VOP“ v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.vavruska.info.
   3. Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku a zaplatit seminář“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku a zaplatit seminář“ je klient přesměrován na 3D zabezpečenou platební bránu, kde vyplní údaje své platební karty, po jejichž úspěšném ověření se platba přiřadí k přihlášce a je uzavřena smlouva mezi klientem a TŠ Vavruška.
  3. V případě uzavírání smlouvy telefonicky
   1. Klient na telefonní lince TŠ Vavruška sdělí pracovníkovi TŠ Vavruška kurz, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle informací pracovníka TŠ Vavruška možné.
   2. Klient nadiktuje pracovníkovi TŠ Vavruška údaje, které jsou pro vyplnění přihlášky pracovníkem TŠ Vavruška požadovány, a sdělí pracovníkovi TŠ Vavruška, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím nebo odkazu „VOP“ v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.vavruska.info.
   3. Před dokončením přihlášky pracovník TŠ Vavruška přečte klientovi údaje vyplněné v přihlášce a klientovi je umožněno tyto údaje zkontrolovat a v případě potřeby měnit. Souhlasem s údaji a s odesláním přihlášky uděleným pracovníkovi TŠ Vavruška je uzavřena smlouva mezi klientem a TŠ Vavruška.
 12. Uzavření smlouvy ohledně účasti na některém kurzu nebo akci je možné pouze párem tvořeným mužem a ženou, tak jak vyplývá z aktuálních podmínek uveřejněných ohledně takového kurzu nebo akce na internetových stránkách na www.vavruska.info.
 13. Gardenka je určena k doprovodu účastníka základních tanečních kurzů pro mládež do jednotlivých lekcí těchto kurzů, a proto může být využívána pouze zákonným zástupcem, resp. opatrovníkem účastníka základních tanečních kurzů pro mládež, případně po předchozí domluvě s TŠ Vavruška jinou osobou starší 18 let, kterou zákonný zástupce, resp. opatrovník účastníka základních tanečních kurzů pro mládež písemně určí. Gardenka je nepřenosná na jinou osobu.
 14. TŠ Vavruška není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 15. Pro poskytnutí služeb TŠ Vavruška neplatí žádná omezení mimo těch, která vyplývají z těchto Obchodních podmínek.
 16. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi TŠ Vavruška a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.


II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

 1. Termíny kurzů pořádaných TŠ Vavruška jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vavruska.info. Doba od uzavření smlouvy mezi TŠ Vavruška a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi TŠ Vavruška a klientem zavazuje smluvní strany
 2. Rozpis lekcí stanovující datum, čas a místo konání každé z nich je uvedený v úvodním dopise, který klient obdrží:
  1. v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek na elektronickou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl v přihlášce,
  2. v základních kurzech pro mládež v tištěné podobě na Seznamovacím večeru nebo po termínu jeho konání či v případě jeho nekonání poštou na adresu, kterou klient pro tento účel uvedl v přihlášce.
 3. Termín a místo konání akce je zveřejněno na internetových stránkách www.vavruska.info a je vyznačeno viditelně na první straně vstupenky na akci.
 4. TŠ Vavruška je ve výjimečných případech oprávněna změnit termín a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ Vavruška povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Vavruška.
 5. Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany TŠ Vavruška.
 6. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může TŠ Vavruška nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, TŠ Vavruška může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.


III. Předepsané oblečení na lekce a akce, přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Vzhledem k tomu, že kurzy a akce pořádané TŠ Vavruška jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro daný kurz, lekci či akci vyžadováno.
  1. Předepsané oblečení pro daný kurz, případně zvláštní oblečení pro konkrétní lekci, je specifikováno vždy v úvodním dopise pro daný kurz. Dále je předepsané oblečení uvedeno také na internetových stránkách TŠ Vavruška www.vavruska.info
  2. Předepsané oblečení na akci je specifikováno vždy na vstupence na danou akci a dále také na internetových stránkách TŠ Vavruška www.vavruska.info
 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá TŠ Vavruška své kurzy či akce, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.
 3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na lekci či akci ze strany TŠ Vavruška nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce či akce.
 4. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce či akce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. Ve všech sálech s výjimkou Zrcadlového sálu Paláce Charitas (viz odst. 5 tohoto článku Obchodních podmínek), ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, je provozována šatna s obsluhou za obvyklý poplatek. Klient je povinen před vstupem do sálu odložit svršky a zavazadla do této šatny. Provozní řád šatny specifikující práva a povinnosti spojené s úschovou svršků a zavazadel je vyvěšený v šatné na viditelném místě a je klientům na vyžádání od obsluhy šatny kdykoliv k dispozici.
 5. V Zrcadlovém sále Paláce Charitas (Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2) je u sálu zřízena šatna pro převlékání s uzamykatelnými šatními skříňkami. Účastník kurzu je povinen před vstupem do sálu odložit svršky a zavazadla do jedné této skříňky a pečlivě ji uzamknout visacím zámkem. Zámek může použít vlastní, nebo si jej oproti vratné záloze 200,- Kč zapůjčit v pokladně TŠ Vavruška. Po skončení lekce je účastník kurzu povinen skříňku vyklidit a ponechat odemčenou. Provozní řád šatny Zcradlového sálu je vyvěšený v této šatně na viditelném místě a účastníkům kurzu je také k dispozici v pokladně TŠ Vavruška.
 6. TŠ Vavruška vystaví každému účastníkovi kurzu průkazku, která ho opravňuje k účasti na lekcích kurzu, do něhož se přihlásil některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek. Účastník kurzu je povinen předložit průkazku účastníka kurzu před vstupem na lekci pořadatelské službě TŠ Vavruška.
 7. Pokud účastník kurzu průkazku účastníka kurzu ztratí nebo je mu odcizena, v pokladně TŠ Vavruška mu bude za manipulační poplatek ve výši 100,- Kč vystavena nová průkazka.
 8. Pokud účastník kurzu průkazku zapomene, přístup na lekci mu bude umožněn pouze na základě propustky na lekci, kterou mu po prokázání jeho totožnosti a příslušnosti do daného kurzu vystaví v pokladně TŠ Vavruška za manipulační poplatek ve výši 20,- Kč.
 9. Přístup na lekci je umožněn jen účastníkům kurzu, v jehož rámci se tato lekce koná, kteří se u vstupu prokážou pořadatelské službě TŠ Vavruška platnou průkazkou účastníka kurzu, resp. propustkou na lekci, nebo návštěvníkům, kteří jsou držiteli platné vstupenky na lekci nebo gardenky. Držitel vstupenky ani gardenky není oprávněn účastnit se výuky na dané lekci.
 10. Přístup na akci je povolen jen návštěvníkům s platnou vstupenkou na tuto konkrétní akci. TŠ Vavruška je oprávněna uzavřít vstup do sálu v případě vyčerpání kapacity sálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
 11. Do sálů, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, je zakázáno vnášet:
  1. zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,
  2. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání kurzu nebo akce,
  3. omamné, návykové nebo toxické látky.
 12. TŠ Vavruška je oprávněna provádět při vstupu na lekce a akce kontrolu a identifikaci klientů včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na lekci či akci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.
 13. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci či akci TŠ Vavruška nebo mohou být v tomto stavu z lekce či akce vykázáni.
 14. Všechny sály, ve kterých TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce (s výjimkou 2. balkonu ve Velkém sále Lucerny) včetně přilehlých prostor (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.
 15. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž TŠ Vavruška pořádá své kurzy a akce, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy a akce konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny TŠ Vavruška a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
 16. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci či akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného či vstupného a TŠ Vavruška není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci či akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.


IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích či akcích pořádaných TŠ Vavruška mohou být pořizovány ze strany TŠ Vavruška audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách TŠ Vavruška, stránkách TŠ Vavruška na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech TŠ Vavruška.
 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem TŠ Vavruška je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci či pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce či akce. Za narušování průběhu lekce a akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu či akce, na pódium apod.
 5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce či akce bez náhrady vykázán.
 6. Pokud TŠ Vavruška zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je TŠ Vavruška oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.


V. Platební a stornovací podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů a vstupenek jsou uvedené na internetových stránkách TŠ Vavruška. Ceny kurzů a vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nad rámec aktuálních cen není klient povinen platit TŠ Vavruška žádné náklady na dodání služeb TŠ Vavruška; náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání kurzu, parkovné apod.) si klient hradí sám.
 2. TŠ Vavruška přijímá platby v hotovosti v pokladně (viz čl. I. odst. 5 písm. i. těchto Obchodních podmínek) pro všechny typy plateb, které klient TŠ Vavruška platí. V případě platby kurzovného přijímá TŠ Vavruška platby též převodem na bankovní účet TŠ Vavruška podle pokynů k platbě kurzovného zaslaných klientovi po uzavření smlouvy a v případě platby vstupenky na akci či na seminář přijímá TŠ Vavruška platby též platební kartou on-line bezprostředně při zakoupení příslušné vstupenky.
 3. Pokyny k platbě kurzovného klient dostává v úvodním dopise bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek:
  1. v základních tanečních kurzech pro mládež poštou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce do čtrnácti dnů od přihlášení,
  2. ve všech ostatních kurzech elektronicky e-mailem na adresu klienta uvedenou v přihlášce (u párových kurzů na e-mailovou adresu partnera i partnerky) obratem po odeslání přihlášky.
 4. V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti pro daný kurz (obvykle 7 – 14 dnů, v některých případech až před zahájením první lekce). Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet TŠ Vavruška nebo hotově v pokladně TŠ Vavruška. V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet TŠ Vavruška.
 5. Pokud je z ceny kurzu poskytnuta klientovi ze strany TŠ Vavruška množstevní sleva (např. pro pár, skupinu, objednání několika kurzů najednou apod.) a klient přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat (např. odhlášení partnera v případě párové slevy, nesplnění dohodnutého počtu účastníků kurzu pro skupinovou slevu, stornování jednoho z kurzů s nárokem na vrácení kurzovného při objednání několika kurzů najednou apod.), je klient povinen uhradit rozdíl mezi plnou cenou kurzu a cenou kurzu po odečtení slevy bezprostředně poté, co přestane podmínky pro poskytnutí této slevy splňovat, nejpozději však bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k doplacení tohoto rozdílu ze strany TŠ Vavruška.
 6. Ke každé platbě kurzovného je TŠ Vavruška povinna vystavit doklad o jejím přijetí. U platby v hotovosti TŠ Vavruška vystaví příjmový doklad oproti předání finanční hotovosti, u platby bankovním převodem pošle klientovi e-mailem do 10 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o přiřazení platby k přihlášce. Na vyžádání vystaví TŠ Vavruška každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.
 7. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je TŠ Vavruška oprávněna odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
 8. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Vavruška oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ Vavruška. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Vavruška vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit TŠ Vavruška číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.
 9. Cena za gardenku na základní taneční kurzy pro mládež je u všech klientů zahrnuta v ceně kurzovného. Podmínky splatnosti ceny za gardenku se řídí podmínkami splatnosti kurzovného.
 10. Cena za vstupenku je splatná při zakoupení vstupenky, a to buď v hotovosti při osobním zakoupení vstupenky, nebo on-line platbou platební kartou při zakoupení vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.vavruska.info. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany TŠ Vavruška nebude poskytnuta žádná kompenzace. Stejné pravidlo se vztahuje i na poukázku ke konzumaci na rautu na lekci stolování a na poukázku na vyzvednutí skupinové fotografie z tanečních kurzů pro mládež.
 11. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně vyplněním stornoformuláře, který je k dispozici v elektronické podobě zde a v tištěné podobě v pokladně TŠ Vavruška.
 12. Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku.
  1. U základních tanečních kurzů pro mládež činí stornopoplatek při stornování účasti v kurzu do 15. 8. daného roku, ve kterém kurz začíná, 10 % kurzovného, při stornování účasti v kurzu od 16. 8. daného roku do zahájení kurzu činí 50 % kurzovného.
  2. U všech ostatních kurzů TŠ Vavruška činí stornopoplatek při stornování účasti v kurzu 8 dnů a více před jeho zahájením 10 % kurzovného, při stornování účasti v kurzu 7 dnů a méně před zahájením kurzu činí 50 % kurzovného.

  3. Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího formuláře uvedeného v odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek TŠ Vavruška.
 13. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.
 14. Výjimku z odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Pro žádost o udělení této výjimky je potřeba vyplnit v rámci stornovacího formuláře (viz odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek) také část formuláře určenou pro lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k účasti v lekcích kurzů tance a originál tohoto potvrzení zaslat písemně na adresu TŠ Vavruška nebo jej předat pracovníkovi TŠ Vavruška v pokladně TŠ Vavruška. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení TŠ Vavruška a účastník kurzu na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení TŠ Vavruška a udělení výjimky převede TŠ Vavruška účastníkovi kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 20 % celkového kurzovného představující administrativní náklady, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění originálu stornoformuláře vč. části pro lékařské potvrzení). Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení stornoformuláře uvedeného v odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek TŠ Vavruška.
 15. Účastník kurzu může dále TŠ Vavruška prostřednictvím stornoformuláře požádat o převod uhrazeného nevyčerpaného kurzovného do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu. Lhůta pro vyčerpání převedeného kurzovného platí 1 rok od okamžiku, kdy převodu došlo. Jednou převedené kurzovné již nelze znovu převádět ani vrátit a v případě nevyčerpání propadá bez nároku na náhradu. Při převodu kurzovného se neodečítají žádné stornopoplatky. Účastník kurzu se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – cenu, den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy k převedení kurzovného za lekce došlo, ze strany TŠ Vavruška uspořádán, vrátí TŠ Vavruška účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornoformuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků. Rozhodnutí o žádosti dle tohoto odstavce závisí na posouzení TŠ Vavruška a účastník kurzu na převod bez kladného posouzení TŠ Vavruška nemá nárok.
 16. V případě, že účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit TŠ Vavruška jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Není nutno vyplňovat stornoformulář. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 17. Domluvený termín individuální lekce s lektorem TŠ Vavruška je možné stornovat bez sankce nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Při zrušení 12 hodin až 24 hodin před jejím plánovaným začátkem činí stornovací poplatek 50 % z ceny této lekce, při zrušení 12 hodin a méně před začátkem propadá cena lekce celá. Stornování lekce je nutné provést dvojím způsobem současně: SMS či telefonním hovorem s lektorem individuální lekce a zároveň e-mailem na adresu TŠ Vavruška: mail@vavruska.info. Stornování individuální lekce je provedeno pozdějším z těchto úkonů.


VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním TŠ Vavruška, ostatním klientům TŠ Vavruška a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu TŠ Vavruška bezodkladně uhradit v plné výši.
 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je TŠ Vavruška oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo TŠ Vavruška na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.
 3. TŠ Vavruška neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.
 4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích TŠ Vavruška je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.
 5. TŠ Vavruška je povinna plnit klientovi bez vad. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání lekce či akce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla TŠ Vavruška nebo e-mailem zaslaným na adresu mail@vavruska.info nebo osobně v pokladně TŠ Vavruška na Karlově náměstí 317/5, 120 00 Praha 2. Pokud klient nevytkne vadu včas a TŠ Vavruška namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
 6. V provozovně TŠ Vavruška je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. TŠ Vavruška vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient uplatňuje.
 7. TŠ Vavruška nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se TŠ Vavruška s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 8. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud TŠ Vavruška namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.
 9. Po vyřízení reklamace TŠ Vavruška klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. TŠ Vavruška vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.


VII. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a akcí a umožnění účasti klientů na těchto kurzech a akcích TŠ Vavruška zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný zde na internetových stránkách TŠ Vavruška.


VIII. Závěrečný ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci TŠ Vavruška nebo klientů.
 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi TŠ Vavruška a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi TŠ Vavruška a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pokud mezi TŠ Vavruška a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce TŠ Vavruška a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Na vyžádání jsou tyto Obchodní podmínky a související dokumenty k dispozici též v pokladně TŠ Vavruška.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 18. 7. 2018 a v plném rozsahu nahrazují předcházející obchodní podmínky.

V Praze dne 18. 7. 2018Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi TŠ Vavruška a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontaktujte nás

E-Mail

mail@vavruska.info
E-mailové dotazy preferujeme, odpovídáme obratem, můžete nám také napsat přes Messenger.

Telefon:

732 88 88 99 (mobil a WhatsApp)
226 25 82 62 (kancelář)
Telefonujte, prosím, v pracovní dny od 10.00 do 18.00 hodin.

Poštovní adresa a pokladna:

Taneční škola Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5
120 00 Praha 2
Otevírací doba pokladny:
Pokladna je dočasně uzavřena, kancelář funguje standardně dále. V případě potřeby si můžete předem sjednat osobní schůzku.

Napište nám


Newsletter

Chcete být informování o všem, co se v taneční škole děje?