Vavruška - Taneční škola Plzeň Česky / English Plzeň / Praha

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem "Taneční školy VAVRUŠKA" je společnost Vavruška production, s.r.o., IČ: 27585565, DIČ: CZ27585565, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117150.

Níže uvádíme Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny kurzů Taneční školy VAVRUŠKA, které se zavazují účastníci kurzů respektovat okamžikem odeslání přihlášky do kurzu.


Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny pro účastníky tanečních kurzů

1. Přihláška do kurzu (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 14 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Vavruška production s.r.o. - provozovateli Taneční školy VAVRUŠKA k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti.

3. Po vyplnění přihlášky Vám obratem automaticky přijde e-mailem úvodní dopis s rozpisem lekcí a pokyny k platbě. a) Pokud se Váš kurz hradí předem platbou na účet, rezervujeme Vám místo ve Vámi vybraném kurzu po dobu 7 dnů. V této době Vás prosíme o úhradu kurzovného podle pokynů uvedených v úvodním dopise. Při nezaplacení kurzovného v termínu bude Vaše rezervace automaticky zrušena. Pokud platba přijde později, zařadíme Vás rádi do kurzu znovu, ovšem pouze bude-li stále volný. V opačném případě uhrazené kurzovné buď převedeme do jiného Vámi vybraného volného kurzu, nebo Vám jej vrátíme zpět. Potvrzení o obdržení platby automaticky nerozesíláme, Vaším dokladem je skutečnost, že platba odešla v pořádku z Vašeho účtu. Pokud se chcete ujistit, že máte kurzovné uhrazené, můžete se kdykoliv individuálně informovat e-mailem či telefonicky. b) Pokud se Váš kurz hradí na 1. lekci v hotovosti, jsou přihlášením všechny formality až do zahájení kurzu vyřízeny, kurzovné se platí u prezence před úvodní lekcí.

4. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz, do kterého chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-mailem dohodli.

5. Týden před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s připomínkou, že kurz již začíná.

6. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 15 minut kvůli plynulému odbavení u prezence, kde Vám bude vystavena průkazka, opravňující Vás k účasti na jednotlivých lekcích v rámci Vašeho kurzu. Průkazka je vystavena na jméno a je nepřenosná. Bez průkazky není možné být vpuštěn na lekci, průkazku proto prosím noste na každou lekci s sebou. Při její ztrátě je účtován poplatek za vystavení duplikátu ve výši 100,- Kč.

7. Docházka do kurzu je věcí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, snažíme se Vám vyjít maximálně vstříc a nabídnout Vám náhradní termín.

8. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé a vysokoškoláky, kurzech salsy, lady kurzech a dětských kurzech není vyžadováno formální oblečení - jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme v rubrice oblečení.

9. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. Ve velkých tanečních sálech ve Slovanském domě, Obecním domě, v Paláci Charitas a Radiopaláci (kde probíhají kurzy pro mládež, vysokoškoláky a dospělé) je provozována klasická "divadelní šatna" s obsluhou za obvyklý poplatek. V zrcadlovém sále Paláce Charitas (kde probíhají kurzy pro děti, kurzy kubánské salsy a lady kurzy) je u sálu zřízena šatna pro převlékání s uzamykatelnými šatními skříňkami.

10. Taneční sál i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

11. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

12. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené lekce, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Vavruška. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

13. Při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením (den konání kurzu se do lhůty nepočítá) se odečítají administrativní náklady ve výši 25% kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 6 dnů a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50%. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat v odůvodněných případech (např. onemocnění) - v takovém případě se vrací poměrná část kurzovného za neabsolvované lekce snížená o 25% administrativních nákladů. Pro udělení výjimky je potřeba doložit tyto skutečnosti např. lékařskou zprávou. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

14. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

15. Za dítě ve věku 3 - 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na lekci (i během převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Během výuky (každé jednotlivé lekce) ručí za bezpečnost dítěte lektor Taneční škola Vavruška. Po skončení výuky ručí za dítě opět jeho doprovod. Pokud dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na lekce přicházet nebo z lekcí odcházet samostatně, je potřeba toto dovolení podepsané zákonnými zástupci předat písemně lektorovi.